Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży na stronie internetowej https://www.allmix.pl zwanej dalej Platformą oraz zamawiania w sposób inny niż za pośrednictwem Platformy, której właścicielem jest: 


Ul. Działkowa 115A
02-234 Warszawa
Polska


Tel.: (22) 853-01-00
biuro@allmix.pl

NIP: 5213872755 

Złożenie zamówienia na Platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Platformy.

1. Występujące w regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

a) Allmix: 


Ul. Działkowa 115A
02-234 Warszawa
Polska


Tel.: (22) 853-01-00
biuro@allmix.pl

NIP: 5213872755,

b) Platforma - aplikacja do przeglądania przez Użytkowników towarów podlegających zamówieniu oraz służąca ich zamawianiu zamieszczona pod adresem https://www.allmix.pl. 

c) Klient - osoba fizyczna, która nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną,

d) Użytkownik - Klient posiadający prawo korzystania z Platformy,

e) Formularz rejestracji - formularz, który musi zostać wypełniony przez Klienta w celu otrzymania dostępu do Platformy.

2. W celu zarejestrowania Klient wypełnia Formularz rejestracji, podaje swój login i hasło oraz pozostałe dane wymagane przez Allmix.

3. W celu potwierdzenia danych wypełnionych przez Klienta w Formularzu rejestracji Allmix może żądać od Klienta przedłożenia (nie wyłączając formy elektronicznej) dokumentów potwierdzających dane w szczególności wypis z KRS lub EDG, zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON, zaświadczenie potwierdzające rejestrację Klienta jako podatnika VAT.

4. W celu uruchomienia płatności przelewem niezbędne jest przekazanie Allmix dokumentów rejestracyjnych Klienta.

5. Do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w przepisach poprzedzających Allmix może się wstrzymać z nadaniem Klientowi uprawnień Użytkownika, zawiesić jego konto lub nie wyrażać zgody na płatności w formie przelewu.

6. Jeden Klient może posiadać kilka zestawów identyfikatora użytkownika i hasła, umożliwiających pracę na Platformie

7. Allmix przysługuje prawo odmowy przydzielenia dostępu do Platformy bez konieczności podania przyczyn.

8. Allmix przysługuje prawo odmowy umożliwienia Klientowi odroczenia terminu płatności bez konieczności podania przyczyn.

9. Dane o produktach uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Klienta i nie mogą być przekazywane osobom i podmiotom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Allmix.

10. Użytkownik nie ma prawa przekazywać hasła dostępu do Platformy osobom trzecim.

11. Allmix przysługuje prawo do likwidacji konta dostępu do Platformy dla wszystkich Użytkowników Klienta w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej.

12. Złożenie zamówienia przez Platformę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

13. Zamówienia złożone poprzez Platformę są traktowane jako zamówienia złożone pisemnie.

14. Zamówienie złożone poprzez Platformę jest przekazywane do opiekuna handlowego Klienta. Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

15. Allmix przysługuje prawo dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty.

16. Allmix zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów będących w ofercie.

17. Allmix uprawniony jest do odwoływania promocji, a także prowadzenia ich do wyczerpania zapasów.

18. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie zamówienia w celu podjęcia przez niego decyzji dotyczącej realizacji zamówienia.

19. W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych realizacja zamówienia zostanie wstrzymana, a Użytkownik je składający otrzyma powiadomienie o przeterminowanych zobowiązaniach wobec Allmix z prośbą o ich wyjaśnienie z działem rozrachunków z Klientami.

20. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja. 

21. Wszystkie tablice (suchościeralne, korkowe itp.), pudła archiwizacyjne, papier do plotera oraz folię stretch wysyłamy tylko i wyłącznie na paletach. Teczki na rysunki LENIAR wysyłamy tylko i wyłącznie na paletach, na odpowiedzialność klienta, bez możliwości zwrotu towaru.

22. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

23. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

24. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez nas kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

25. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

26. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

27. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

28. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

29. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

30. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.   

31. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny.

32. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

33. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na platformie B2B przez firmę ALLMIX.

34. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wszystkie informacje wymagane formularzem reklamacyjnym.

35. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać:

a) Nazwę reklamowanego towaru lub usługi,

b) nr dokumentu sprzedaży towaru lub usługi,

c) opis wady,

d) żądanie,

36. Po zgłoszeniu reklamacji Klient otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia, co zobowiązuje go do przekazania przedmiotu reklamacji Allmix.

37. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji i zwrócenia przedmiotu reklamacji.

38. Po rozpatrzeniu reklamacji, Allmix informuje o rozstrzygnięciu Reklamującego.

39. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru lub usługi, po tym terminie Klient traci uprawnienie do reklamacji.

40. Towar sprowadzony na specjalne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.

41. Objęte gwarancją są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie, na które producent udzielił własnej gwarancji. Towary objęte gwarancją producenta posiadają załączoną kartę gwarancyjną zawierającą informacje o punktach świadczących usługi gwarancyjne jak i pogwarancyjne.

42. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów jest wyłączona zgodnie z art.558 § 1 kodeksu cywilnego i z tytułu rękojmi nie będą przyjmowane zwroty.

43. Reklamacje z tytułu rękojmi będą przyjmowane na zasadzie warunkowej tzn. jeśli reklamacja zostanie uwzględniona przez producenta lub dostawcę Allmix wówczas towar zostanie wymieniony na wolny od wad.

44. Reklamacji podlegają tylko produkty kupione w Allmix.

45. Reklamacji nie podlegają produkty uszkodzone fizycznie z winy użytkownika lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

46. Rozpatrywane są tylko reklamacje złożone i spełniające ww. kryteria.

47. Brak aktywności użytkownika oraz brak składanych zamówień przez dłuższy okres czasu będzie skutkował dezaktywacją konta.

48. Regulamin stosuje się odpowiednio do zamówień składanych mailem, faxem lub telefonicznie.

49. Mimo dołożenia najwyższej staranności Allmix nie gwarantuje, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Prezentowane na stronie oferty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Allmix dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące ofert były jak najbardziej rzetelne, aktualne i możliwie kompletne.

50. Wszystkie ceny podane w Platformy są domyślnie cenami netto, do których Allmix doliczy VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli cena prezentowana cena nie jest ceną netto, to jest to wyraźnie zaznaczone.

51. Allmix zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, które obowiązują od dnia ich publikacji na stronie https://www.allmix.pl.

52. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Szczegóły znajdują się w Polityce prywatności .
Kariera Dostawy Wyprzedaż